Přejít k navigaci

Základní vyhledávání na stránkách www.celnisprava.cz
Rozšířené vyhledávání

STROJOVÝ PŘEKLADHlavní navigace:

Informační systémy - aplikace provozované Celní správou ČR pro veřejnost

Celní správa České republiky


Úřední desky útvarů CS

Aplikace slouží k zveřejnění dokumentů vystavených na úřední desce jednotlivých útvarů celní správy ČR v elektronické podobě

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

 

Seznam celních útvarů

Aplikace zobrazuje souhrnné základní informace o útvarech Celní správy ČR a útvarech celních správ v rámci celé evropské unie.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

 

Kurzovní lístek

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

 

 

Helpline - Celní řízení, SPD, Intrastat

Aplikace slouží k zasílání požadavků na odstranění potíží a předávání informací o aplikaci Intrastat, SPD a aplikacích pro celní řízení.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný

 

Číselníky

Aplikace slouží ke stahování aktuálně platných číselníkových datových souborů.

Možnost stahovat soubory ve formátech XML, dbf, zip

Aplikace je určená pro deklarantský software externích výrobců, a pro ostatní uživatele zabývající se touto problematikou.

Přístup k aplikaci volný

 

Instatonline

On-Line webová aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat.Výhody: možnost pořídit či importovat data z jakéhokoliv PC připojeného k internetu, automaticky aktualizované prostředí (číselníky, kurzovní lístky, aplikace), není nutné použití elektronického podpisu.
Nevýhody: rychlost odvíjející se od vlastností webové technologie, pomalejší odezva v posledních dnech zpracování, možno importovat pouze 500 vět měsíčně pro jednu zpravodajskou jednotku,

Nutná registrace do portálu celní správy

Aplikace je určena osobám (deklarantům) podávající výkazy intrastat.

 

 

Tisk rozhodnutí o propuštění zboží

Aplikace sloužící k tisku rozhodnutí o propuštění zboží (JSD), který obdržíte od celní správy ve formátu XML s elektronickým podpisem. Vytištěné rozhodnutí není daňovým dokladem a slouží pouze pro informativní účely.

Aplikace je určena osobám (deklarantům) používající deklarantský SW třetích stran.

Podmínky provozu: volně přístupná aplikace

 

Webklient NCTS/ECS

NCTS (New Computerised Transit System) je společný projekt EU pro režim tranzit. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU + ESVO).

ECS (Export Control System) je společný projekt EU pro režim vývoz. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU).

Nutná registrace do portálu celní správy a povolení elektronické komunikace k provozování této aplikace. Vlastnictví kvalifikovaného podpisového certifikátu s bezvýznamovým identifikátorem MPSV.

Žádost o povolení elektronické komunikace http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ecs/Documents/Žádosti/zadostopovolenielkomvyvoz95.doc

Aplikace je určena osobám (deklarantům) používající systém elektronické komunikace s Celní správou ČR

 

Webklient e-DOVOZ

Webová aplikace pro deklaranty umožňující elektronickou komunikaci deklarantů s CS ČR pro vstupní a dovozní operace.Umožňuje podání souhrnné deklarace, celního prohlášení, ESD návěští o příjezdu, ohlášení o příjezdu.

Nutná registrace do portálu celní správy a povolení elektronické komunikace k provozování této aplikace. Vlastnictví kvalifikovaného podpisového certifikátu.

Aplikace je určena osobám (deklarantům) používající systém elektronické komunikace s Celní správou ČR.


SASP klient

Aplikace SASP umožňuje zahraničním držitelům jednotného povolení pro zjednodušený postup zasílat zabezpečeným způsobem Celní správě ČR pro statistické a daňové účely data z celních prohlášení podaných u celního úřadu v jiném členském státě EU na zboží, které se v momentě podání těchto celních prohlášení fyzicky nacházelo na celním území České republiky.

Nutná registrace do portálu celní správy  

Registrovaní plátci SPD a EKO daní

Aplikace vypisuje registrované plátce SPD a EKO daní podle zadaného IČ či DIČ

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

  

Subjekty s povolením SPD a EKO daní

Aplikace zobrazuje přehled rozhodnutí povolení pro SPD a EKO daně

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

Kvóty

Kvóty jsou v EU určeny množstvím zboží (vyjádřené měrnou jednotkou nebo hodnotou) pro určité období, po které je propuštěno do volného oběhu za sníženou celní sazbu. EU používá pojmy smluvní a preferenční celní kvóty. Smluvní kvóty lze čerpat zbožím dováženým ze všech třetích zemí (tzv. erga omnes země) a preferenční kvóty lze čerpat pouze dováženým zbožím s prokázaným původem z jedné země nebo skupiny zemí, pro kterou je kvóta určená. Kvóty jsou společné pro všechny členské státy EU. V EU lze celní kvóty obecně rozdělit na dvě skupiny, a to: a) řízené Generálním ředitelstvím pro daně a celní unii (DG TAXUD), kde čerpání kvót je zajišťováno metodou „First-come-first-served“ (v ČR nazývanou „Kdo dřív přijde, je dřív na řadě“), b) řízené Generálním ředitelstvím pro zemědělství (DG AGRI), kde se jedná o kvóty na zemědělské komodity a jejich čerpání je podmíněno předložením licence.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

Stav MRN/LRN

Po zadání čísla MRN/LRN aplikace ověří stav při přepravě zboží (NCTS) či při celním řízení a zobrazí v jakém stavu se daná operace nachází.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

EMCS

Umožňuje připojení deklaranta k systému EMCS, vytvoření e_AD, jeho odeslání nebo potvrzení přijetí e_AD

Nutná registrace do portálu celní správy a povolení elektronické komunikace k provozování této aplikace

získat (a mít na svém počítači zprovozněný) elektronický podpis - kvalifikovaný osobní certifikát (od státem uznané certifikační autority)
vyplnit a odeslat svému správci daně (celnímu úřadu) žádost o povolení elektronické komunikace [vzor je vystavený pod názvem Zadost_EMCS_bez_EORI pod nabídkou Daně > SPD Systém EMCS (Doprava)]
seznámit se s uživatelskou příručkou a s videoprezentací "EMCS DEMO Video" - obojí je vystaveno pod nabídkou Daně > SPD Systém EMCS (Doprava), a podle nich spustit a nastavit aplikaci EMCS DM 
v případě technických problémů s aplikací EMCS DM kontaktovat technickou podporu SPD HelpDesk

 

 

TARIC CZ

Tato aplikace provádí výpočet celního dluhu (orientační) na základě zařazení zboží dle harmonizovaného systému TARIC, jeho množství, vydaných opatření, a země původu zboží.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

EENVS

 Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek. Aplikace sbírá požadavky na nezávazné zařazení zboží do celního sazebníku a vydávání nezávazných stanovisek.

Nutná registrace do portálu celní správy

 

 

Nedostupnosti systému e-Customs

Aplikace zobrazuje plánované a neplánované výpadky systémů Elektronického celního řízení (NCTS, e-Dovoz, e-Vývoz atd.)

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

 

 

Registrovaní distributoři pohonných hmot

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

Registrované osoby ke značení lihu

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.

Slovník celních termínů

Apolikace slouží k překladu nejdůležitějších celních termínů do angličtiny, němčiny, francoužtiny a naopak.

Je určena pro všechny návštěvníky stránek Celní správy ČR

Přístup k aplikaci volný.